การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยใบเตยปะหนันและน้ำยางธรรมชาติอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; อามีนา ตำหิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การผลิตผงใยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอสระจากเปลืกเสาวรสสีม่วงและการประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารจำลองสำหรับผู้สูงอายุวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อนุสรา พลบจู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หลอดไฟ LED ในสถานศึกษากรณีศึกษา อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพาวรัตถา อุทยารัตน์; ไพบูลย์ ศรีอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาผลกระทบด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีต่อโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ; พลากร จุกสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาผลของการเติมอนุภาคนาโนต่อชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์นรวิชญ์ ไกรนรา; พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว; กานต์ชนา ตันสมรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขสินีนาฎ ศรีมงคล; กันตภน ชัยเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การแนะนำลำดับขาอุปกรณ์ด้วยรูปแบบเซตสำหรับการเดินเส้นสัญญาณบนบอร์ดแผ่นปริ้นภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; วีระเดช ขุมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานพยาบาล โดยใช้เทคนิคการหาความคล้ายคลึงของคำสำหรับการระบุกลุ่มความเสี่ยงคนึงนิจ กุโบลา; สังคม สร้างไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560สมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งชัยศักดิ์ อิสโร; มติ ห่อประทุม; สราวุฒิ บุตรวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560เครือข่ายไร้สายเพื่อการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางระบบติดตั้งโครงข่ายสารสื่อสารโทรคมนาคมในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวณภัคอร ปุณยภาภัสสร; เทอดธนัท สีเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางระบบติดตั้งโครงข่ายสารสื่อสารโทรคมนาคมในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวณภัคอร ปุณยภาภัสสร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เทอดธนัท สีเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2560โครงการการผลิตแหล่งพลังงานสะอาดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; แดง แซ่เบ๊; จันฑรา นาควชิระตระกูล; ปฏิภาณ บุญรวม