การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจปณิชา พลพินิจ; อาภรณ์ ดีนาน; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจเอกพลพลเดช เดชแก้ว; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาภรณ์ ดีนาน; ยุวรรณฎา แทนมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ-; อัจษรา บุญมีศรีทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นพนัฐ จำปาเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย-; วิไล อารีรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.