กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4214
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor analysis of the eating behavior questionnaire in patient with coronary artery disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปณิชา พลพินิจ
อาภรณ์ ดีนาน
วิภา วิเสโส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ป่วย -- ความร่วมมือในการรักษา
การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิของการใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 268 ราย ที่มารับการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในภาคตะวันออกจำนวน 2 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และสกัดองค์ประกอบด้วยการหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในด้วยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ผลการศึกษาครั้งนี้มีค่า KMO เท่ากับ .86 และค่า MSA ของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง .604 - .908 ผล Bartlett’s test of Sphericity มีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และพบว่าแบบสอบถามการรับประทานอาหารมีองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ มีข้อคำถาม จำนวน 11 ข้อ ซึ่งมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง .42 - .76 ส่วนด้านการรับประทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ มีข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ และมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .42 - .85 โดยทั้งสององค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 47.50 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .87 และรายด้านเท่ากับ .72 และ .76 ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาหรือประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและในบริบทของสังคมไทย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4214
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n2p40-51.pdf233.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น