การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สมาธิ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2550การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การฝึกสมาธิเบื้องต้นนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญเกิด แข็งกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเครียดของพนักงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรวรรณ พานิชเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2561การแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ทรงพล บุญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562ผลของการปฏิบัติสมาธิแบบกำหนดนับลมหายใจร่วมกับไบนิวรอลบีทซ์ที่มีต่อการควบคุมอารมณ์: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองวีรชัย คำธร; ปรัชญา แก้วแก่น; พีร วงศ์อุปราช
2551ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความก้าวร้าวในการเล่นกีฬาของนักกีฬาระดับเยาวชนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนิดา ชูเวช,2523; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2545เปรียบเทียบผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการฝึกผ่อนคลายด้วยตนเองที่มีต่อความวิตกกังวลด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดชลบุรีสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชูพรรณ วงศ์วุฑฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2545เปรียบเทียบผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการฝึกผ่อนคลายด้วยตนเองที่มีต่อความวิตกกังวลด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดชลบุรีสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชูพรรณ วงศ์วุฑฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2556แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของมารดาติดเชื้อเอชไอวีด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์