การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สภาพแวดล้อมการทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความมั่นคงขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรรัตน์ ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2558การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าเศษผ้าสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; อรวรรณ คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการโกเมศ อัมพวัน; ปวีณา มีประดิษฐ์; ทิพรัตน์ นาคมอญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำสีตัวถังรถยนต์ชนิด Solvent based และ water basedทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา; ภาวัช แก้วสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2545ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในกาารทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณี จันทร์สำโรง, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 43 (5) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ขวัญตา บาลโสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; วุฒิกร เที่ยงธรรม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556ปฏิสัมพันธ์ภายในทีมและสภาพแวดล้อมของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของทีมข้ามสายงาน: กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพรรัตน์ แสดงหาญ; คนึงนุช พุ่มแจ้ง; พรรณี พิมาพันธุ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557ปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรีYunkai Li; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพในภาคตะวันออกนิรมล โตสติ; อารีรัตน์ ขำอยู่; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; ประนอม โอทกานนท์.; ไพจิตร ไชยฤทธิ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อรุณี เผื่อนด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมารุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นฤมล โอ้สวนศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ชลกร ตันประภัสร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบปาจารา โพธิหัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สถาพร พฤฑฒิกุล; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; เรืองอุไร โตประภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทราอรัญญา ปาละกะวงศ์; อารีรัตน์ ขำอยู่; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์