การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วัยรุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านเพศของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; โฉมวิลัย เทียนทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น โดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการจุฑามาศ แหนจอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบจำลองการติดตามหลายวัตถุทรงเหลี่ยมเคลื่อนที่แบบสามมิติ (3D-MBTM) สำหรับเพิ่มความสามารถด้านสามมิติสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์สุชาดา กรเพชรปาณี; Ung, Poliny; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2545การใช้ประโยชน์และความพึงพอในเพลงไทยสากลของวัยรุ่นจังหวัดชลบุรีกนกศักดิ์ มนยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554ทางออกทางเพศและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประเทศไทยกิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นปฏิญญา เอี่ยมสำอางค์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ต่อสัมพันธภาพระหว่างแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรวัยรุ่นเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; ปฐมา สุขทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงของวัยรุ่นอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; ศุภชัย บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; รุจา แก้วเมืองฝาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่นประชา อินัง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; โอลั้ง เพ่งจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาของเด็กวัยรุ่นวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งวะนิดา น้อยมนตรี; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555โปรแกรมการสร้างเสริมความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติดสงวน ธานี; อาภรณ์ ดีนาน; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์