การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ระบบนิเวศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การวิเคราะห์นิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายกจันทิมา ปิยะพงษ์; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศนพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; วรลักษณ์ เอียดรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีจันทิมา ปิยะพงษ์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ลิ่นทะเลในแนวปะการัง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมเู่กาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี)พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ศึกษาความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของวงศ์ Talitridae ในประเทศไทยพงษ์รัตน์ ดำรงโรจวัฒนา; กรอร วงษ์กำแหง; ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ