การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ยาฆ่าแมลง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีให้ปราศจากยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์ และแบคทีเรียก่อโรคสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหารทะเลแห้งโดยใช้อนุภาคนาโนซีเรียเป็นโพรบวัดสียุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดยาฆ่าแมลงและสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนและความเป็นพิษของสารทั้ง 2 กลุ่มในอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ปริยา นุพาสันต์; สุดสายชล หอมทอง; จิระสันต์ มีรัตน์, และอื่นๆ
2549สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีชิงชัย เมธพัฒน์; อนามัย เทศกะทึก; ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์