การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการสกัดข้อมูลงานวิจัยบนเว็บเพจด้วยเว็บครอว์เลอร์ทัศนีย์ เจริญพร; สุทิน อุทธบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบปรากฏบ่อยเคอันดับแรกและปรากฏอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลกระแสด้วยเทคนิคการเลื่อนหน้าต่างโกเมศ อัมพวัน; ธาชินี มีเสมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การจัดการกำหนดค่าซอฟต์แวร์จากส่วนกลาง กรณีศึกษา บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัดณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; วีระพันธ์ ดวงจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัดสุวรรณา รัศมีขวัญ; ธนินทร์ เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การวิเคราะห์ความรู้สึกผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; นันทภัค สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การหากฎความสัมพันธ์ในนิราศสุนทรภู่สุนิสา ริมเจริญ; พงศธร วงศ์เกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิคสุนิสา ริมเจริญ; พจน์สพร แซ่ลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโครงข่ายประสาทเทียม และการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ; เอ ดีหลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ; A Deelee
2560ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบกระชับด้วยค่าความถี่สุนิสา ริมเจริญ; ศรีชล ภิรมย์ลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบการจัดการฝึกซ้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีสุนิสา ริมเจริญ; ธนพนธ์ เดชจิระกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยสุนิสา ริมเจริญ; ปรเมศวร์ รัตนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยสุนิสา ริมเจริญ; รักชาติ เหมะสิขัณฑกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบคลังข้อสอบอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาคนึงนิจ กุโบลา; นิรันดร์ บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ขาย : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุนิสา ริมเจริญ; ปารดา สมสาร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ เจริญพร; บุญล้อม พูนสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานพยาบาล โดยใช้เทคนิคการหาความคล้ายคลึงของคำสำหรับการระบุกลุ่มความเสี่ยงคนึงนิจ กุโบลา; สังคม สร้างไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560เครือข่ายไร้สายเพื่อการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560แนวทางการจัดการระบบกระจายสัญญาณไร้สายในห้องเรียนขนาดใหญ่อย่างคุ้มค่าณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ธนศักดิ์ วุฒิวโรภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ