การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กมลพล ขยันหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การทำนายความสูงคลื่นซัดบนโครงสร้างลาดเอียงธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วณิชย์ ชื่นใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.
2560การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์การอพยพผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยนพคุณ บุญกระพือ; ธนา น้อยเรือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ธนาภรณ์ ทองรูปพรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงสยาม ยิ้มศิริ; กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินเหนียวในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำทะเล กรณีศึกษาพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลสยาม ยิ้มศิริ; ชาญยุทธ กาฬกาญจน์; ปฏิพล วงษ์พระจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การพัฒนาการหาน้ำหนักเพลาของยานพาหนะหนักจากผลการตอบสนองความเครียดทางพลศาสตร์ของสะพานที่ปราศจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลาพัทรพงษ์ อาสนจินดา; ศุภชัย เชื้อเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสียรูปของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบความเครียดในระนาบปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ; ชนม์พิสิทธิ์ ยาท้วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การศึกษาการหาความถี่ธรรมชาติของสะพานจากผลตอบสนองความเร่งของยานพาหนะพัทรพงษ์ อาสนจินดา; อานนท์ นิยมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การหาความถี่ธรรมชาติของสะพานโดยใช้ผลตอบสนองความเร่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพัทรพงษ์ อาสนจินดา; อธิวัฒน์ มณีรัตน์โรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การเคลื่อนที่เป้าหมายที่จุดยอดสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียวอมรชัย ใจยงค์; ชานนท์ กวางเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กีรติกร เจริญพร้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.
2554กำลังรับแรงดัดและต้นทุนของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลวดเหล็กกล้าและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวที่กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต่างๆทวีชัย สำราญวานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานนท์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชลวิชช์ สุชาฎา, และอื่นๆ
2560กำลังอัด การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดลล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปีวิเชียร ชาลี; นำพล บุตรเชื้อไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ความคงทนของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันหลังแช่น้ำทะเลเป็นเวลา 5 ปีLy, Ponhsmpt; วิเชียร ชาลี; เล, พันสัมปะเตีย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยทวีชัย สำราญวานิช; ณัฐพล วงษ์วาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์และปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยทวีชัย สำราญวานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วสุ วิทยเขตปภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.
2558ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตในสิ่งแวดล้อมทะเลไทยทวีชัย สำราญวานิช; นุสรา ขยันกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งและปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนและใช้เถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนทวีชัย สำราญวานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานนท์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุดมพร กุลมงคล, และอื่นๆ
2559ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้ซิลิกาฟูมแทนที่วัสดุประสานและคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่บางส่วนของทรายภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลทวีชัย สำราญวานิช; ศักดิ์จุฬา นามจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์