การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขโดยศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมลักษณะเฉพาะ 4 ประการของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มประชากิจทักษญา สง่าโยธิน; สุกัญญา แซ่เลียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การศึกษารูปแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามศาศวัต เพ่งแพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เมธี ทรัพย์ประสพโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ภารดี อนันต์นาวี; กันทิมา ชัยอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พรวิมล ขันเคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ จังหวัดภาคใต้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริศักดิ์ แสงจันทร์, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุริศักดิ์ แสงจันทร์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดธนวิน ทองแพง; นาตยา อิ่มมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ธนากร พูลพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ศุภวัฒน์ บุตรกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดธนวิน ทองแพง; ทินพงษ์ อินต๊ะภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; บงกชรัตน์ เจริญทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; ธนิตา นาพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ธนวิน ทองแพง; เรืองยศ เรืองจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; จิรภา เพ็งฉาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสมุทร ชำนาญ; ธนวิน ทองแพง; เสาวลักษ์ สวัสดีผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอแกลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมุทร ชำนาญ; ธนวิน ทองแพง; ประภัสสร ทองแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สถาพร พฤฑฒิกุล; ธนวิน ทองแพง; เกียรติสุดา ศรีลาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพในภาคตะวันออกนิรมล โตสติ; อารีรัตน์ ขำอยู่; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมประนอม โอทกานนท์; อารีรัตน์ ขำอยู่; ธิดานุช เพียรชูชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; จตุรภัทร ประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์