การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กลไกของการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีธนิต โตอดิเทพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563การพัฒนามาตรวัดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุตอนต้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; วธัญญา วรสายัณห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนามาตรวัดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุตอนต้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วธัญญา วรสายัณห์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับผู้สูงอายุอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปานเพชร ร่มไทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิลาวัณย์ ทับปัญญา, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพกับคุณภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นิรัชรา เหลี่ยมเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; วชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564ปัจจัยการจูงใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีวัลลภ ใจดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปรียา บุญคง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นพนัฐ จำปาเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ศรีสรลักษ์ สุมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลการดำเนินงานของโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (เพื่อนช่วยเพื่อน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีรชก จันทร์น้อย; เอมกาญจน์ กลิ่นมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชนัดดา แนบเกษร; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; มุกดาวรรณ ผลพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ปวีณา ประกาทานัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; ภาวิดา พันอินากูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์