การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 128  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธรรม ธรรมทัศนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การบริหารความเครียดกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ พงศ์ธราธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรีอ่อนตา พรมมะจิต; พงศ์เทพ จิระโร; ระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; กมลวรรณ ศรีม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อรณิช เกิดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาวิธีการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดิเรก พรสีมา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัมพา ถ้วยงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนในประเทศไทยมนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ โทณผลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561การศึกษาการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จังหวัดชลบุรีสุเมธ งามกนก; จรูญทรัพย์ ใจดีเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; ดิลก คำคูเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรีภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรีภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารและสุขภาพองค์การของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ-; ประพันธ์ ทองพราว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2558การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; นครินทร์ อิ่มสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 17ประยูร อิ่มสวาสดิ์; วิเชียร วรรณภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิศานาถ นนท์จุมจัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชีรา จันทพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิกุล ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?