การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริโภคกรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาขันทอง สุขผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2544เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยรุ่นไทย: ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกอาภรณ์ ดีนาน; สงวน ธานี; วชิราภรณ์ สุมนวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์