การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริการลูกค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก-; จินตนา รัตนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2559การรับรู้คุณภาพการบริการในการเลือกใช้ธุรกรรมการเงินของลูกค้าชาวจีน : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพัทยาอิสระ สุวรรณบล; มนัสนันท์ วงศ์อุดมมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธนพนธ์ ธนะจินดานนท์; สีมา สีมานันท์; วนิดา นวลบุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กิตติมดี ตะเคียนทอง; ภูวรินทร์ นิลรังษี; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก-; กรดา บุญยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2563คุณภาพการบริการการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามณีรัตน์ ข่ายพิลาป; ปริยาภัทร กันกา
2552คุณภาพการบริการของที่พักแรมแบบโฮมสเตย์จังหวัดสมุทรสงครามสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทฝึกอบรมและสัมมนาวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จงกล บุญพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559คุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; บัวแก้ว ถาวรบูรณทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559คุณภาพการบริการและการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทนาพรวิทยาอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์; ประสงค์ เลาหะพงษ์; ณัชพงษ์ พยุงวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมฤทัย พุ่มพวง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555คุณภาพการให้บริการของพี. พี. สนุ้กเกอร์คลับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ พรหมเจริญ,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2554คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยฤทธี ชูเกียรติ; ศิลาวัลย์ วินากร; ปติ พุทธวิบูลย์; นภดล เดชประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเชิงสุขภาพของนักกอล์ฟในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; สุกัญญา บุญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเชิงสุขภาพของนักกอล์ฟในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; สุกัญญา บุญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2560ธรรมาภิบาลในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; เถลิงเกียรติ ผันผ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; วุฒิกร เที่ยงธรรม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สาขาย่อยบางแสน จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิชานันท์ ภาณุสิทธิ์โสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2563วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล