การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริการลูกค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธนพนธ์ ธนะจินดานนท์; สีมา สีมานันท์; วนิดา นวลบุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กิตติมดี ตะเคียนทอง; ภูวรินทร์ นิลรังษี; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563คุณภาพการบริการการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามณีรัตน์ ข่ายพิลาป; ปริยาภัทร กันกา
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยฤทธี ชูเกียรติ; ศิลาวัลย์ วินากร; ปติ พุทธวิบูลย์; นภดล เดชประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ธรรมาภิบาลในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; เถลิงเกียรติ ผันผ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; วุฒิกร เที่ยงธรรม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนภพร ทัศนัยนา; วีระพงษ์ บางท่าไม้; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อภิญญา ศรีมหาพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา