กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5080
ชื่อเรื่อง: วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิรศักดิ์ แช่มชื่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: บริการลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา.
รายละเอียด: เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานวิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่พบจากการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการนําเสนอรายละเอียดในเอกสาร เป็นการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้จัดทํา ที่มุ่งหวังสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5080
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
IMS_Jirasak.pdf5.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น