กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5080
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจิรศักดิ์ แช่มชื่น
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลth
dc.date.accessioned2023-01-16T02:54:35Z
dc.date.available2023-01-16T02:54:35Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5080
dc.descriptionเอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานวิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่พบจากการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการนําเสนอรายละเอียดในเอกสาร เป็นการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้จัดทํา ที่มุ่งหวังสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา.th_TH
dc.subjectบริการลูกค้าth_TH
dc.subjectความสัมพันธ์กับลูกค้าth_TH
dc.titleวิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeBookth_TH
dc.author.emailjirasak@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
IMS_Jirasak.pdf5.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น