การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บรรษัทภิบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภา วัชรเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การรับรู้ภาพลักษณ์บรรษัทภิบาลของประชาชนที่มาใช้บริการธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการชนิสรา แก้วสวรรค์; กัญญารัตน์ มั่งคั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล: ศึกษากรณีพนักงานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (สายฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งบ่อดิน) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอแกลง จังหวัดระยองธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี ศรีมานพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา บรรจุสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลกระทบที่มีต่อผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา จันทร์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.