การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง น้ำตาลในเลือด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ทนุอุดม มณีสิงห์; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; สุดใจ ส่งสกุล; ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, และอื่นๆ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพบริการ ทัศนคติต่อการเป็นเบาหวานกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ-; ชนากานต์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพบริการ ทัศนคติต่อการเป็นเบาหวานกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ-; ชนากานต์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; แสงดาว แจ้งสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.อรพิน รังษีสาคร; ศิริพร จันทร์ฉาย; ศาสตรี เสาวคนธ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ผลของการชี้แนะต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลินสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; กัลยกร ลักษณะเลขา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะต่อความเครียดและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2-; รัชนีกร ราชวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2554ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลินิกต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสุรีพร แสงสุวรรณ; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ยุพิน เมืองศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอรพิน รังษีสาคร; ศิริพร จันทร์ฉาย; สุนิศา แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์