การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การดำเนินการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัวภา เจิมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2545การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้สไลด์เทปเป็นสื่อหลักวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศน์ ขันเขื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์, และอื่นๆ
2561การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์เรื่องงานบริการร้านอาหารสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษาวีระพันธ์ พานิชย์; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; เปมากร หนูเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนารูปแบบศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพงษ์ ยางธิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2553การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เลอลักษณ์ โอทกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2545การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการควบคุมการเรียนภายใน และรูปแบบการควบคุมการเรียนภายนอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวินต์ พงศ์พุทธชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2552นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรีสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บังอร พึ่งกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2552นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการมีวินัยในตนเองมีมารยาทในสังคมและการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเมืองชลพณิชยการสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกษร วุฒิสินธ์,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561นวัตกรรมระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคุรุสภา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกศรีวรรณ ยอดนิล; ดุสิต ขาวเหลือง; ณัฐที ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 ตามแนวทางปฎิรูปการเรียนรู้พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราวิทย์ สิทธิประสงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครูของครูและบุคลากรทางการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; ธนดล ภูสีฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์