การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความวิตกกังวล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาความวิตกกังวลและการรับรู้ความสำเร็จของนักกีฬาสืบสาย บุญวีรบุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, และอื่นๆ
2560การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโครงสร้างความคิดร่วมกับการกำกับอารมณ์สำหรับลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีสุชาดา กรเพชรปาณี; นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2546การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชื่ออำนาจภายในตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; สมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาภรณ์ เพาะบุญ, และอื่นๆ
2544การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; ดารัสนี โพธารส; พิชญาภา พิชะยะ
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชัญ เตชะวีราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ความวิตกกังวลกับคุณภาพการนอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; พงศ์พันธุ์ สุริยงค์; กฤตภาส กังวานรัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2554ความวิตกกังวลหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรคนแรกชนัดดา แนบเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กชภัท วงศ์ทองเกื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Yuwnd Tnmn; อาภรณ์ ดีนาน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างปัยจัยด้านครอบครัวและความวิตกกังวลของมารดากับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลาวรรณ์ สงวนพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ดวงพร ไมตรีจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการกลัวความล้มเหลว การรับรู้ความสำคัญของการแข่งขัน และความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาเยาวชนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ลัดดา พันธ์กำเนิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตรวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; เขมจิรา ท้าวน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสื่อสารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)สมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จักรพันธุ์ เจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารของนิสิตเอกภาษาอังกฤษที่ศึกษาวิชาการพูดภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยบูรพา-; เมธา หมื่นประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2559ผลการปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความวิตกกังวลของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ แหนจอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Pptsorn Silunm, และอื่นๆ
2553ผลการฝึกไอเยนกะโยคะที่มีต่อความวิตกกังวลและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแบดมินตันนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ขนิษฐา พงษ์ชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2548ผลการใช้เทคนิคการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดความวิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัญพร ศรีนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2558ผลการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ร่วมกับดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ต้องขังชายอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุติมา ด้วงนุ้ย, และอื่นๆ
2549ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวลด้านการเรียนสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทัศน์ ขัดสีใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา