การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ข้าว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตอบสนองด้านการเติบโต สรีรวิทยาและชีวเคมีต่อการชักนำของไคโทซานในต้นกล้าข้าวภายใต้ภาวะปกติและภาวะเครียดจากความแล้งวาสินี พงษ์ประยูร; อติกร ปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางฟีโนไทป์ของเมล็ดข้าวโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์; พูลพงศ์ สุขสว่าง; กุลวดี เถนว้อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การวิเคราะห์นิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายกจันทิมา ปิยะพงษ์; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; นันทวัฒน์ ร่มเริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงออกของยีนนำรหัสโปรตีนที่ตอบสนองต่อความเค็มของรากข้าวในระยะต้นกล้าวิชุดา จันทร์ข้างแรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์