การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การให้นม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะ ให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนมศิริเพ็ญ ลิมปธรรม; นฤมล ธีระรังสิกุล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนมนฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม, และอื่นๆ
2554ผลของการให้ดูดนมมารดาอย่างมีแบบแผนต่อความปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิดจันทร์ฉาย ทองโปร่ง; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้าและการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ โคตรสังข์, และอื่นๆ
2560ผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชนา พันธ์วิไล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-; เบญจภัค สางห้วยไพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกที่ทำงานนอกบ้าน-; พรวิมล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทำงานนอกบ้านต่อเจตคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวDrin Dnths; อุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ