กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10390
ชื่อเรื่อง: ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ทารกคลอดก่อนกำหนด -- โภชนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
การกระตุ้นการดูดนม'
Humanities and Social Sciences
การให้นม
การกระตุ้นประสาทสัมผัส
การนวดสำหรับทารก
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53910013.pdf977.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น