กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6516
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of kngroo cre progrm on mternl-infnt ttchment, mternl milk supply nd body weight of preterm infnts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
อัญชนา พันธ์วิไล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้นม
ทารกและมารดา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ทารก -- การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทารกเกิดก่อนกำหนดมักมีปัญหาความเจ็บป่วยที่รุนแรง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ทำให้เกิดปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ปริมาณน้ำนมอาจน้อย และน้ำหนักตัวทารกลดลงการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการู้ร่วมกับการบีบน้ำนมต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ปริมาณน้ำนมแม่และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (SNB)โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 30 ราย สุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ15 รายกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการู้ร่วมกับการบีบเก็บน้ำนมและกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกแบบบันทึกปริมาณน้ำนมแม่วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง มารดากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน สัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ปริมาณน้ำนมแม่และน้ำหนักตัวทารกเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูช่วยทำให้สัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก ปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น ดังนั้น พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรนำโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูไปประยุกต์ใช้กับมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6516
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น