การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การอักเสบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออกเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การประเมินศักยภาพของอนุพันธ์ ferulic acid ในการเป็นยาต้านอักเสบชนิดใหม่กล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; สิทธิรักษ์ ลอยตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด์กล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; เหมือนฝัน โวหารกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในเขตโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)กล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรจเร จรัสจรูญพงศ์; ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากมังคุดต่อไมโครเกลียที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโพโพลีแซคคาไรด์อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์; ยุพิน สังวรินทะ; สุนิตย์ สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2557เครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองการอักเสบ จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์พศิกา ใบยา; วิไลพร ศรีตะบุตร; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562โครงการออกแบบและพัฒนาตำรับยาใช้ภายนอกจากพืชท้องถิ่น ของประเทศไทยในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังเพื่อลดการอักเสบภัทรวดี ศรีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์