การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาแอปพลิเคลันเกมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้ป้องกันภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์วันเฉลิม พรหมศร; บุุญชูู บุญลิขิตศิริ; ปรัชญา แก้วแก่น; ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
2559การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบางชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้าสมองเสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; บุญรัตน์ โง้วตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิดภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกุลธิดา กล้ารอด; นงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศิวนารถ จารุพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563พัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการออกกำลังกายและนันทนาการผู้สูงอายุสำหรับสถานบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานครรังสฤษฏ์ จำเริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, และอื่นๆ
2563รูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยรังสฤษฏ์ จำเริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, และอื่นๆ