การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การสูบบุหรี่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือวิไลพร สว่าง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ระยะที่ 2)พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; นิรวรรณ ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การพัฒนาระบบตรวจสอบสารยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดสในพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้ป้องกันโรคทางสมองและบำบัดอาการติดบุหรี่ทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; ปณิดา ดวงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การเริ่มต้นสูบบุหรี่ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมต้นในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนิภา มหารัชพงศ์; วัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ต้นทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ระยะแรกของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุรีรัตน์ เวียงกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นไทยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; เสาวลักษณ์ มะเหศวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภาคตะวันออกภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์; พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้นพรนภา หอมสินธุ์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี ทับทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเนื้อหาเชิงบวกต่อความจำระยะกลางและความจำระยะยาวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ชูชาติ ศิริปัญจนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556ผลร่วมระหว่างเสียงและการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงานในอุตสาหกรรมหลอมโลหะแห่งหนึ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ภูวสิทธิ์ สิงหภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลชายหาดในภาคตะวันออกของประเทศไทยชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์