กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7857
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to smoking initition mong femle voctionl students in chchoengso province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรนภา หอมสินธุ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
เสาวลักษณ์ มะเหศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การสูบบุหรี่
Health Sciences
การสูบบุหรี่ -- พฤติกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสูบบุหรี่ในเยาวชนหญิงกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และขยายตัวไปทั่วโลก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทดลองสูบบุหรี่และความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 255 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสูบบุหรี่แบบสอบถามทัศนคติต่อการสูบบุหรี่แบบสอบถามความมั่นใจตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และแบบสอบถาม ความผูกพันกับผู้ปกครองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอย โลจิสติคทวิ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการทดลองสูบบุหรี่ร้อยละ 15.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงได้แก่ ความมั่นใจตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ (AOR = 5.37, 95% CI = 1.94-16.77) และเพื่อนชวนสูบบุหรี่ (AOR =49.04, 95% CI = 16.55-145.28) ส่วนอายุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ความผูก พันกับผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ เพื่อนสูบบุหรี่ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ ผลการศึกษานำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสูบบุหรี่ในเยาวชนหญิงอันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ที่เน้นการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7857
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น