การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษา -- หลักสูตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง-; วิเชษฐ มีบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ.
2547การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูในจังหวัดชลบุรีวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนากร เจริญเตีย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2550การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว-; อิศราง กล่อมพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรมพุทธศักราช 2538 ที่ใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สังกัดกรมอาชีวศึกษา-; วรนุช จิตต์เจียรนัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2546การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรมพุทธศักราช 2538 ที่ใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สังกัดกรมอาชีวศึกษา-; วรนุช จิตต์เจียรนัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสกุล อ้นมา; ประทุม อังกูรโลหิต; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ขันทอง วิชาเดช; พิชญรัตน์ เหมนาไลย, และอื่นๆ
2553การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-; จิราพร สมประสงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ "อุทยานแห่งชาติปางสีดา" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสระแก้ว-; สาริศา สุขสมสิริ,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2549การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง สัตว์ทะเล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี-; เตือนใจ ดวงละม้าย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2563การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)สมศิริ สิงห์ลพ; ปริญญา ทองสอน; ชุลีพร สุระโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)สมศิริ สิงห์ลพ; ปริญญา ทองสอน; ชุลีพร สุระโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาหลักสูตรการฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณัฎฐา ศรเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง-; สุขุม คำแหง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2547การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน สำหรับกรรมการสหภาพแรงงาน-; เชี่ยวชาญ เกียรติณัฐกร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; สมปอง พรามเอก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าแพรลาวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว-; กิ่งคำ แสนสุข,1955; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; กมลลักษณ์ ปิยะนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2552การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการนวดไทยวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-; สมปอง โชคนิมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2545การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการปลูกบัวผัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; วิภา แสนบัณฑิต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2552การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องผักกระเฉดชะลูดน้ำของดีเมืองกบินทร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; พรอนงค์ แก้วสีคราม,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.