การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ญี่ปุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กลยุทธ์การวางแผนสื่อของบริษัทตัวแทนวางแผนและซื้อสื่อในยุคดิจิทัลชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นภัสชญา ประวัติดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิวัฒน์ งามการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การปรับปรุงระบบการจัดการการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สันทัต ก๊กเฮง,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมุทร ชำนาญ; สุริยา ศรีโภคา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; สมบัติ สุวรรณพิทักษ์; ธวัชชัย อุ่ยพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณค่าสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยประวิทย์ ทองไชย; ภาวินี ชุ่มใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; สลิลรัตน์ พลอยประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์