การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบำบัดน้ำเสีย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กระบวนการเตรียมปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำาบัดน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศุภกิจ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การจัดการและการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อทำให้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สาลินี ผลมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การบำบัดน้ำเสียสีรีแอกทีฟสังเคราะห์โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า ร่วมกับกระบวนการเฟนตันทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การบ่มเตรียมสภาพไบโอฟล็อคเพื่อบำบัดของเสียไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไร้ดินกลางแจ้งมะลิวัลย์ คุตะโค; สรวิศ เผ่าทองศุข; ภควรรค เศรษฐมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2558การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; เอมม่า อาสนาจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยซีททะเลในการผลิตเอนไซม์เพื่อบำบัดเสียณิษา สิรนนท์ธนา; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มะลิวัลย์ คุตะโค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2550ผลกระทบของเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; โสภา ชินเวชกิจวานิชย์; กนกกานต์ พิทยากูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์