การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การกำจัดขยะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสำหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวสุธร ตันวัฒนกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สาลี อินทร์เจริญ, และอื่นๆ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2549การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการกำจัดของเสียพลาสติกด้วยการฝังกลบและการนำกลับมาใช้ใหม่ปิยฉัตร ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; นฤมล ด่านตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; นันทนา ผาสุข; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564โครงการฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติกประวิทย์ บุญมี; ประจักษ์ จิตเงินมะดัน; ทัศนีย์ เจริญพร; กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์