การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Science and Technology

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 935  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบยื่นเอกสารสินค้าออกอิเล็กทรอนิกส์ณกร อินทร์พยุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวลี งามกิจปราโมทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549กรณีศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ทางรถไฟ ระหว่าง ICD ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง-; วศันต์ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549กรดไขมันในทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ-; มยุรา ประยูรพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2553กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร-; คณิฎฐา เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2555กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันอมรชัย ใจยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธณพล ชมภูเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2550กระบวนการหลอมข้อมูลดาวเทียมที่ต่างรายละเอียดภาพและระบบบันทึกข้อมูล-; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของชาวประมงบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; นพวดี รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของเกษตรกรบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; สดายุรัตน์ รามัญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2558กลยุทธ์การวางแผนสื่อของบริษัทตัวแทนวางแผนและซื้อสื่อในยุคดิจิทัลชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นภัสชญา ประวัติดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550กลยุทธ์การเพิ่มจำนวนลูกค้าในการจองระวางสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการให้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล-; วิภาวี อินทรฑูต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2559กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า บริษัท TMM Trading จำกัดทักษญา สง่าโยธิน; นิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กายวิภาคและเนื้อเยื่อวิทยาของระบบทางเดินอาหารในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata (Born, 1778)สุทิน กิ่งทอง; เมธิยา อุทำกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การกระจายของปรอท ตามระดับความลึกในแท่งดินตะกอนจากอ่าวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์และอ่าวไทย ประเทศไทย-; คฑาวุธ สายสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; นุชนาฎ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2549การกระทำบนกรุปและสมการเชิงฟังก์ชัน-; จิรวัฒน์ บุญพิบูลย์มิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2556การกำจัด Cu Mn และ Zn โดยกระบวนการดูดซับด้วยเปลือกหอยสุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คฑาวุธ ภาชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ, และอื่นๆ
2557การกำจัดของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก : การศึกษาความเป็นไปได้ระดับห้องปฏิบัติการธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณฑล มุขทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยปฎิกิริยาเฟนตันธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ คชชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2554การกำจัดทองแดงไอออนและแคดเมียมไอออนในสารละลายด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ATCC 4105 ที่มีชีวิต-; ภาวิไล เสนาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2557การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูศศิธร มั่นเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรดี ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา