การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Science and Technology

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 935 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การกำจัดเพรียงถั่วงอก (Octolasmis spp) ในเหงือกปูม้า (Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla serrata)-; มนตรี ไชยชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2557การกำจัดไอออนทองแดง (II) โดยใช้ยูคาลิปตัสอภิญญา นวคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิกา ชื่นสำนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2559การกำหนดสูตรผสมในการผลิตเม็ดสีเอบีเอสคอมปาวด์ด้วยการออกแบบการทดลองกฤษดา ประสพชัยชนะ; กรรณิกา สิทธยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การควบคุมภาชนะ (RACK) กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัดพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สอน เกษร,2513; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสสลายแป้งมันสำปะหลัง-; ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2549การคัดเลือกยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลัง-; คุณากร เชื้อสุวรรณ์,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2551การคัดแยกแบคทีเรียทะเลที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่บลูมบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี-; บุณฑริกา ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2549การคำนวณต้นทุนผันแปรของรถบรรทุกหัวลาก-; เรณู เพชรพลากร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2551การจัดกลุ่มข้อมูลที่มีการเหลื่อมซ้อนกันและมีการโดดออกนอกจากกลุ่มด้วยวิธี Possibilistic data clustering for overlapped-; ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555การจัดการการขนส่งข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา : กรณีบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้วไพโรจน์ เร้าธนชนกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาณุพงศ์ บุญเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2559การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; วัชระ ยาคุณ; กัณธนิก กานต์ธนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซียุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส; พรธิชิต กุลจิตติชลธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การจัดการงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเชิงป้องกัน กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเชียร ชาลี; จำรัส ระวรรณ์วงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การจัดการฟาร์มไข่ไก่เพื่อป้องกันโรคนิวคาสเซิลของผู้ประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดิ์อนันต์ สุขสงวน,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2557การจัดการระบบแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Non critical wave intersection เทคโนโลยีกรณีศึกษาโรงงานผลิตเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; อุเทน แก้วเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน.
2559การจัดการสายธารแห่งคุณค่า และการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต : กรณีศึกษากระบวนการผลิต 4Q00 บริษัท Automotive จำกัดชำนาญ งามมณีอุดม; วรดา พรมหนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; เสาวลักษณ์ โรมา; นัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผสมผสานกับการสอนแบบอุปนัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีสินีนาฎ ศรีมงคล; ปวริศ นันทรัตน์กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การจัดชุดการทำงานของขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจำแนกกลุ่มสุนิสา ริมเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาวดี ศรีคำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
2551การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรแบบขนานภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรการผลิตกรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตสายไฟรถยนต์บรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัชชา คารอน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.