การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Humanities and Social Sciences

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 4455 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กลยุทธ์ 5 ส และการวางผังโรงงานอย่างมีระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้าไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อักษรสวรรค์ วัชรสุนทรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2555กลยุทธ์ และประสิทธิผลการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จังหวัดชลบุรีสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐิตา กัลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประเภทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ธิดารัตน์ ศิริวาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารคาราโอเกะในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นิตินัย ปาละนิติเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นันท์นภัส พุกนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2559กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าส่งถุงบรรจุแร่มือสอง : กรณีศึกษา บริษัท ว.วิทยาวัสดุภัณฑ์ จำกัดณภัคอร ปุณยภาภัสสร; วิทยา วารีรักษ์จรุงกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่มหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณีบรรพต วิรุณราช; ปัญญณัฐ ศิลาลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมชัย วงษ์นายะ; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ประเวศ ทั่งจันทร์แดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; โกมลมณี เกตตะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2556กลยุทธ์การจัดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งซื้อเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาลิณี บุบผาพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2559กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนุงนุช ศรีสุข; ศิริมา พิมแสนนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550กลยุทธ์การตลาดและโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองศรีราชา พัทยา จังหวัดชลบุรี-; ชนิดา ปานแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2557กลยุทธ์การบริหารงานกีฬาตามแนวคิดการพัฒนาและการบริหารและการจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา, และอื่นๆ
2552กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา-; สมชาย พันธเสน,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา?xการออกนอกระบบราชการ,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559กลยุทธ์การบริหารร้าน Pet Cafe ให้ประสบผลสำเร็จสุชนนี เมธิโยธิน; สุธี เสริมชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยใช้วัดเป็นฐาน : กรณีศึกษาวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ธร สุนทรายุทธ; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์; กิจผจญ แมตเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงเดือน อาจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559กลยุทธ์การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่คงคลัง กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ฐิติมา วงศ์อินตา; ศิริกานดา คำภูษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2551กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากรมนตรี เจนวิทย์กร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรอัมรินทร์ พรหมเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2555กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพรรณ หอมไกล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด