การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 2 ถึง 21 จากทั้งหมด 70 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพ สุขภาวะ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาด้านสุขภาพในภาคตะวันออกกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ; วรากร เกรียงไกรศักดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
2563การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจปณิชา พลพินิจ; อาภรณ์ ดีนาน; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระยะหลังคลอด ของมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวีศิริวรรณ ยืนยง; เกศอุไร เผด็จศึก; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552การศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพในจังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; วาสพร ธเนศานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิคการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; เบญจมาศ อุสิมาศ, และอื่นๆ
2562การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมทางสังคมทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มยุรี พิทักษ์ศิลป์, และอื่นๆ
2562การสร้างแบบจำลองอัจฉริยะในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้กระแสข้อมูลกิจกรรมในเวลาจริงจากอุปกรณ์สวมใส่ สำหรับพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอันตราย กับผู้ดูแลแบบทันทีทันใดอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, และอื่นๆ
2556กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็งนิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็งนิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจเอกพลพลเดช เดชแก้ว; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบปาจรา โพธิหัง
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กเรื้อรังของครอบครัว-; ดวงใจ ดุสิต,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับการคัดกรองโรคเรื้อนด้วยตนเองของผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน จังหวัดนราธิวาส-; สมศักดิ์ ขุนฤทธิ์มนตรี,2508; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมากช่อทิพย์ ผลกุศล; ศิริวรรณ แสงอินทร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจเชิงป้องกันกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; ณัฐพงศ์ บัวแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555ความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2550ความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว-; กรกฎ ฤทธิ์ประสม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุภาวะน้ำหนักเกิน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; เรียม นมรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในเขตตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา-; จารุณี กาญจนกัณโห,2511; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว.