กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2073
ชื่อเรื่อง: กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Eating smarter and being more active reduce cancer risk
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิสากร กรุงไกรเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
มะเร็ง - - ปัจจัยเสี่ยง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็ง แต่ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่ามะเร็งสามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ และการออกกำลังกาย รักษาน้ำหนักตัวให้พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ข้อเสนอแนะด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคมะเร็งโดยสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา แลพกองทุนมะเร็งโลก นำเสนอสถานภาพองค์ความรู้ปัจจัยด้านอาหารและการออกกำลังกายที่มีผลกับมะเร็ง และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันมะเร็งที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมข้อเสนอแนะต่อชุมชน นอกจากการทบทวนข้อเสนอแนะขององค์กรดังกล่าวแล้ว บทความฉลับนี้ยังเสนอข้อคิดเห็นแก่สังคมให้สามารถนำไปจัดทำเป็นกลยุทธ์ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศได้ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ โดยได้ประโยชน์ทั้งสามฝ่าย โครงการระดับชาติที่ใช้นโยบายและการขับเคลื่อนด้านเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและนโยบายด้านอาหารที่นำเอาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอย่างฉลาด และรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2073
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
24-35.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น