การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ธรรมรัฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; กมลวรรณ ศรีม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนของครูกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตทับทิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรีชัยพจน์ รักงาม; วันรบ บุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุภัทสรานันท์ โพธิ์กัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; สาธิต ปิติวรา; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 3 แห่งทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2560ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มไชยราช-ช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; อรรถพงค์ รักมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันต่ององค์กร : กรณีศึกษาสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร หงษาชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; นิตติยา เกื้อทาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561คุณภาพการให้บริการาของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งทิพย์ ศรีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2557ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยลัดดา ผลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ธรรมาภิบาลในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เถลิงเกียรติ ผันผ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557บทวิเคราะห์ธรรมาภิบาลตามแนวคิดปรัชญาเต๋าสรชัย ศรีนิศานต์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560สถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาลบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อำนาจ เผือกบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ธีระยุทธ เด่นดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ยาดา กมลวิทยานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์