การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ธรรมรัฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; วิวิธชัย สว่างงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ธงเทพ สรรธนสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; สมุทร ชำนาญ; อนงนาฎ บรรหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; กมลวรรณ ศรีม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนของครูกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตทับทิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรีชัยพจน์ รักงาม; วันรบ บุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุภัทสรานันท์ โพธิ์กัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพานันทวัน อินทชาติ; ศิริพร โกมลวนิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; สาธิต ปิติวรา; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมุทร ชำนาญ; สมโภชน์ อเนกสุข; ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัมปนาท วัชรธนาคม,2506, และอื่นๆ
2563การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวรสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 3 แห่งทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2559การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัทรชนก สุรมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพรเทพ นามกร; รวีวรรณ แสนสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษาการนำเข้าชั่วคราวตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชาติ รัทยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2559ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการกาญจนา บุญยัง; จุฑาพงษ์ รัตนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดตราดรังสรรค์ ม่วงโสรส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรยุทธ์ ประสิทธินาวา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรุณา วิไลสมสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.