การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเรียน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการลาศึกษาต่อภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดีศศิธร ธรรมคำภีร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2552การทำนายผลการเรียนวิชาวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยตัวแปรนิสัยการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชนก แสนใจ, และอื่นๆ
2561การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นิศากร เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วชิระ ชาวหา; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; บุปผา ศิริรัศมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ลิลา, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะมุ่งอนาคตและความมานะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-; วราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2548การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัตนาภรณ์ มีรักษา, และอื่นๆ
2561ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ขนิษฐา บุญมาวงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; Fang Mei Qin; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; สุนทรี เข็มทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; อังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจีรทัช ใจจริง; ธนิต โตอดิเทพย์; ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1ชัยพจน์ รักงาม; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; วราภรณ์ ลวงสวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นคร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-; จำรัส แพรพันธ์,2501; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2549ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวลด้านการเรียนสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทัศน์ ขัดสีใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2548ผลของกระบวนการกลุ่มที่มีต่อแรงจูงใจภายในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิณี ชิดเชิดวงศ์; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมคิด บุญเรือง, และอื่นๆ
2560รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สุมาลี กาญจนชาตรี; จันทร์พร พรหมมาศ; วทัญญู วุฒิวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จงลักษณ์ สีหาราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา