กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2713
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting Chinese students' achievement in the Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
Fang Mei Qin
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียน
นักศึกษาจีน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาจีน ปัจจัยด้านผู้เรียนด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ .27 ถึง .90 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =2.96) เมื่อจำแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (x =2.84) นักศึกษาจีนระดับปริญญาโดยรวม อยู่ระดับดี (x =3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก (x =3.94). 2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกัน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 22 3. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา (Ŷ) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X5 ) การทำงานระหว่างเรียน ( X7 ) แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ( X22 ) โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดังนี้ = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208 (X7) -.402 (X22)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2713
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n1_15.pdf687.13 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น