การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง โกวิท กระจ่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2546การประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, และอื่นๆ
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล :?bกรณีศึกษาตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถาวร แสงสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2550การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) :?bศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรณี กิจเจริญทรัพย์ดี,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น.
2548การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในภาคกลางฝั่งตะวันออกไพฑูรย์ โพธิสว่าง; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2546ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อกับการกำจัดขยะของประชาชนเมืองจันทบุรีกำแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญชม ศรีหาราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2547ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณีกลุ่มดอกไม้ใยบัวตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพงษ์ รัตนบุรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาทตามนโยบายของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัชนก ศรีอิสาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในงานอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางพระจังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาภรณ์ เกียรติขจรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2551วัฒนธรรมองค์การคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, และอื่นๆ