การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การผลิตกรดซัคซินิคจากกากมันสำปะหลังเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ณัฐพงษ์ ดิฐกุลชัยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในรูปโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรีย Alcaligenes latusกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; เมทินี อมรชัยสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การผลิตมวลเซลล์ Bacillus sp. ที่ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จตุพร สุขหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การผลิตมวลเซลล์ Bacillus sp. ที่ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จตุพร สุขหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กัญญาวีร์ คูคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินภายใต้สภาวะการหมักแบบเติมกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การผลิตเซลล์ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะโดยการใช้แหล่งคาร์บอนความเข้มข้นสูงเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญฤทัย มาลัยเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2557การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้ง เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และการหมักในขั้นตอนเดียวเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การผลิตเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลส และกลูโคอะไมเลสจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ในถังหมักสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรอาหารผลิตกล้าเชื้อเพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สิรินันท์ สิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรอาหารผลิตกล้าเชื้อเพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สิรินันท์ สิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไซเดอโรฟอร์และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากมูลไส้เดือนและผักบุ้งทะเล กับแบคทีเรียซูโดโมแนส พูติด้า ภายใต้สภาวะความเค็มเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ทิราภรณ์ กนกฉันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชของแอคติโนมัยสีทกับแบคทีเรีย Pseudomonas putida ในข้าวภายใต้สภาวะความเค็มเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จิราวรรณ สิทธิสวนจิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การออกแบบ พัฒนาและการขยายส่วนปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง แบบหลายกะลำดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวดเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทไคตริดส์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ลักษณะวิกฤติของการผลิตพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับการรักษายีนเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ศักยภาพในการผลิตทรอสโทไคตริดส์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สมถวิล จริตควร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์