การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกษม ใช้คล่องกิจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังกาญจนา พิบูลย์; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; วัลลภ ใจดี; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556การเปรียบเทียบผลของการฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ระดับความหนักต่างกันระหว่างเซตและภายหลังการฝึกด้วยแรงต้านสุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกษม ใช้คล่องกิจ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพร ส่งตระกูล, และอื่นๆ
2563ผลการประยุกต์ใช้จินตภาพประกอบดนตรีบรรเลงร่วมกับสุคนธบำบัดที่มีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อต้นขาและอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬามหาวิทยาลัยเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; เกษม ใช้คล่องกิจ; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; เกศิณี รัตนเปสละ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2556ผลของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วที่มีต่อสมรรถภาพเชิงแอโรบิคสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิคความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเวลาปฎิกิริยาตอบสนองในนักมวยไทยอาชีพสมพร ส่งตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกษม ใช้คล่องกิจ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีพร อนุศาสนนันท์, และอื่นๆ