การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุทิศ บำรุงชีพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อุทิศ บำรุงชีพ; ปริญญา ทองสอน; จักรพงษ์ กล่อมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อุทิศ บำรุงชีพ; ปฐมพร ฉิมพาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนคร ละลอกน้ำ; อุทิศ บำรุงชีพ; รัฐิกา เพ็ชรมุณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่อง มงคลชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อุทิศ บำรุงชีพ; ไพโรจน์ เบาใจ; ประภาทิพย์ อัคคะปัญญาพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อุทิศ บำรุงชีพ; มณเทียร ชมดอกไม้; ยุวดี ชมชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความรู้โครงการสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; นัญฑา ผลิตวานนท์; พัทธนัย เสาะแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาหนังสือการ์ตูนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นหลักเรื่องประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดอุทิศ บำรุงชีพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริกมลณ์ แก่นแก้ว, และอื่นๆ
2558ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลบนฐานความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนุชจรี ลอยหา; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2563แนวทางพัฒนาบทบาทการศึกษาต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลสู่ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา