การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์, และอื่นๆ
2563การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนมณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; วัลลภ ใจดี; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, และอื่นๆ
2564ความสอดคล้องระหว่างค่าความแม่นยำในการจัดท่าของนักรังสีการแพทย์รายบุคคล และค่าความแม่นยำในการจัดท่าเฉลี่ยของสถาบันสำหรับการตรวจติดตามผลความหนาแน่นกระดูกผาณิต ฤกษ์ยินดี; วัลลภ ใจดี; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
2555คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรมร แย้มประทุม; สมหญิง บู่แก้ว; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขสมจิต พฤกษะริตานนท์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; ณรงค์ พลีรักษ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557ประสิทธิภาพในการประเมินภาวะไส้ติ่งอักเสบด้วยอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กศรสุภา ลิ้มเจริญ; อดิสรณ์ บุญญฤทธิ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561ปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลการกลืนแร่โรคต่อมไทรอยต์เป็นพิษชนิด Graves ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีนอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; สฐาปกร ศิริวงศ์; รุจิเรข ธรรมเจริญ; ปรีญาภรณ์ วิถีสําราญธรรม; จักรพงษ์ จิรประภาพร, และอื่นๆ
2558ผลของการฝึกที่ความเข้มข้นสูงแบบหนักสลับเบาที่มีต่อน้ำหนักตัวและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามวยปล้ำสุกัญญา เจริญวัฒนะ; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; กนก พานทอง; กิตติศักดิ์ วงษ์ดนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2564ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิ Graves ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอยุวดี รอดจากภัย; ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; จุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564แอพพลิเคชั่นทางมือถือสำหรับการให้ความรู้และการดูแลรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษวิภาพร พันธุ์วิชัย; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์