กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1425
ชื่อเรื่อง: คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Moral and ethical requirements for graduate doctors: the employer viewpoint
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รมร แย้มประทุม
สมหญิง บู่แก้ว
อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: คุณธรรม
จริยธรรม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในยุคของโลกาภิวัตน์ คุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์ เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสำคัญและได้รับการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจมีมิติการมองคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์ที่แตกต่างกัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะแพทย์ใหม่บัณฑิตที่จบจะไปทำงานในเขตภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน ตามการจัดสรรโควต้าการรับเข้าศึกษา การทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตแพทย์เพื่อออกไปรับใช้สังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล ที่ได้จากการสุ่มเลือก จำนวนทั้งสิ้น 406 คน ได้รับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ประเมินความต้องการเป็นมาตรา 5 ระดับ และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ แบบสอบถามได้รับกลับ คิดเป็นร้อยละ 77.34 ผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรกได้แก่ การตรงต่อเวลา การบริบาลโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และความรับผิดชอบ การที่มีค่าเฉลี่ยของความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างประเภทของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ การบริการโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบ การแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ และการดูแลผู้ป่วยโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่พยาบาล เป็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่มีความต้องการคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์สูงกว่าแพทย์ หรือผู้บริหาร ความเห็นเพิ่มเติมส่วนใหญ่เน้นเรื่องของความมีมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เสนอแนะการปรับปรุงว่า ควรปลูกฝังการเป็นแพทย์ที่ดีตั้งแต่เรียนขั้นพื้นฐาน โดยมีตัวอย่างแพทย์ที่ดี มีกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง รวมทั้งแนะนำว่าควรมีมาตรฐานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้วย โดยสรุปผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการวิจัยนี้พบว่าด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือความตรงต่อเวลา กลุ่มพยาบาลมีความต้องการบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับที่สูงกว่าผู้บริหารและแพทย์ ในมุมมองที่ต่างกันนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญในประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยจัดให้มีช่องทางการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1425
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_053.pdf4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น