การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรวรรณ กูลจีรัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; วารี กังใจ; วะนิดา น้อยมนตรี, และอื่นๆ
2558คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; อรวรรณ กูลจีรัง
2558บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันอรวรรณ กูลจีรัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันในจังหวัดชลบุรีพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ กูลจีรัง, และอื่นๆ
2559รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาในผู้พิการตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อรวรรณ กูลจีรัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์