กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2859
ชื่อเรื่อง: บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The nurse's role in promoting quality of life of the elderly with Parkinson's disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรวรรณ กูลจีรัง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ - - โรค
โรคพาร์กินสัน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: โรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้องรังทางระบบประสาทที่พบได้มากในผู้สูงอายุ อาการของโรคมีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อการดำเนินโรคมากขึ้นอาการก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น และส่งผลต่อความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เกิดภาวะพึ่งพาอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันอาจมีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคนี้อีกด้วย เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง อย่างไรก็ตาม พยาบาลวิชาชีพสามารถให้การดูแลสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันได้โดยการดูแลผู้สูงอายุทั้งในโรงพยบาลและในชุมชนโดยการติดตามอาการ การให้ความรู้และให้คำปรึกษา การติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเหมาะสม การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และการสรา้งเครือข่ายผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2859
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
100-108.pdf745.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น